Kategoria: Kannanotot

Monella rahanpuute syynä toisen asteen opintojen keskeyttämiseen – oppimateriaalit liian kalliita ammatillisessa koulutuksessa ja lukioissa ?>

Monella rahanpuute syynä toisen asteen opintojen keskeyttämiseen – oppimateriaalit liian kalliita ammatillisessa koulutuksessa ja lukioissa

Rahan puute on merkittävä kouluttautumisen este nuorille. Jopa neljännes toisen asteen tutkinnon keskeyttäneistä kertoo, että rahan puute on ollut vaikuttamassa siihen, että opinnot ovat jääneet kesken. Ilman tutkintoa ja koulutuspaikkaa olevista nuorista lähes puolet on joutunut karsimaan tai luopumaan opinnoistaan rahan puutteen takia. Kustannuksia toisen asteen opinnoissa aiheuttavat etenkin oppimateriaalit. Suomalaisista peräti 15 prosenttia ei ole suorittanut toisen asteen tutkintoa 24 ikävuoteen mennessä. Osuus on  suuri etenkin pienituloisten perheiden lapsilla, mikä on ongelma köyhyyden periytymisen kannalta, sillä nimenomaan koulutus on…

Lue lisää Lue lisää

OSKU ry:n lausunto ammatillisen koulutuksen reformista eduskunnan sivistysvaliokunnalle ?>

OSKU ry:n lausunto ammatillisen koulutuksen reformista eduskunnan sivistysvaliokunnalle

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Asia: HE 39/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/HE+39/2017)   Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry lausuu eduskunnan sivistysvaliokunnalle kunnioittaen seuraavaa: Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry kiittää sivistysvaliokuntaa mahdollisuudesta tulla kuultavaksi ja lausua koskien hallituksen esitystä laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi. Lakiesitys on erittäin laaja, joten keskitymme lausunnossamme vain tässä vaiheessa tärkeiksi ja erityishuomiota vaativiksi asioiksi katsomiimme asiakohtiin. Yleistä OSKU ry muistuttaa, että reformi on opiskelijoiden näkökulmasta erittäin toivottu ja…

Lue lisää Lue lisää

OSKU ry: Ammatillinen koulutus kuuluu kaikille – kaikkialla Suomessa! ?>

OSKU ry: Ammatillinen koulutus kuuluu kaikille – kaikkialla Suomessa!

KANNANOTTO 15.3.2017 Keskiviikkona 15.3. eduskunnassa keskustellaan opposition tekemästä välikysymyksestä liittyen ammatillisen koulutuksen leikkauksiin. Välikysymyksessä esitetyt huolenaiheet ovat ajankohtaisia myös siksi, että lainsäädännön arviointineuvosto antoi lausuntonsa uudesta ammatillisen koulutuksen lainsäädännöstä 2.3. Lisäksi huhtikuun lopulla järjestetään hallituksen puoliväliriihi. Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry ehdottaa, että poliitikot sopisivat riihessä toimenpiteistä koulutuksen saavutettavuuden ja koulutustakuun parantamiseksi esimerkiksi erillisen lisämäärärahan muodossa. – Hallituspuolueilla on hyvä mahdollisuus kompensoida leikkauksia huhtikuun puoliväliriihen päätöksillä, korostaa OSKU ry:n puheenjohtaja Eini Järvi. OSKU ry haluaa muistuttaa päättäjiä erityisesti koulutuksen saavutettavuudesta….

Lue lisää Lue lisää

OSKU ry:n #AmistenYstävä –kampanja muistuttaa vaalien alla ammattiin opiskelevien tarpeista ?>

OSKU ry:n #AmistenYstävä –kampanja muistuttaa vaalien alla ammattiin opiskelevien tarpeista

KANNANOTTO 1.3.2017 Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry muistuttaa kuntavaaliehdokkaita ammattiin opiskelevien tarpeista kunnissa. Ammattiin opiskelevilla saattaa olla muihin nuoriin nähden erilaisia tarpeita, koska opiskelualojen kirjo on laaja ja monet opiskelijoista esimerkiksi muuttavat toiselle paikkakunnalle opiskelemaan. – Kuntapäättäjät päättävät lukuisista erilaisista ammattiin opiskelevia koskevista asioista. Siksi pyrimme vaikuttamaan siihen, että kuntavaalit kiinnostaisivat amiksia ja amisten asiat ehdokkaita, kertoo OSKU ry:n puheenjohtaja Eini Järvi. OSKU nostaa vaalien alla esille erityisesti kahdeksan eri teemaa. Niihin liittyvät tavoitteet ovat: ASUMINEN Kuntien on panostettava amisten…

Lue lisää Lue lisää

OSKU ry: Amisten askelmerkit korkeakouluvalintojen kehittämiseen – arvosteluasteikon muutoksen aika on NYT! ?>

OSKU ry: Amisten askelmerkit korkeakouluvalintojen kehittämiseen – arvosteluasteikon muutoksen aika on NYT!

KANNANOTTO 16.2.2017 Tiistaina aloitti työnsä amisten reittejä korkeakouluihin pohtiva työryhmä. Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä siitä, että ryhmä lopulta asetettiin. Työskentelyn pohjana käytetään lukiolaisten jatko-opintoja pohtineen työryhmän raporttia Valmiina valintoihin. OSKU ry toivoo, että tulevaisuudessa korkeakouluihin hakeutumista toiselta asteelta tarkastellaan myös kokonaisuutena. OSKU ry haluaa muistuttaa, että ammatillisesta tutkintotodistuksesta ei tällä hetkellä saa lainkaan pisteitä korkeakouluhaussa. Se on täysin kestämätön tilanne. Valmiina valintoihin -raportissakin myönnetään, että ammatillisen tutkinnon arvosanoja ei hyödynnetä (toisin kuin ylioppilastodistuksen). Ainoa väylä…

Lue lisää Lue lisää

OSKU ry:n lausunto ammatillisen koulutuksen reformista opetus- ja kulttuuriministeriölle ?>

OSKU ry:n lausunto ammatillisen koulutuksen reformista opetus- ja kulttuuriministeriölle

Opetus- ja kulttuuriministeriölle Viite: OKM/41/010/2016 Asia: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry lausuu Opetus- ja kulttuuriministeriölle kunnioittaen seuraavaa: Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry kiittää OKM:ä mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä uusiksi laeiksi ammatillisesta koulutuksesta. OSKU keskittyy lausunnossaan esittämään huomioita vain osasta lakipykäliä. OSKU ry haluaa korostaa, että reformi itsessään on kannatettava ja tarpeellinen. Opiskelijat haluavat muutosta parempaan, ja monilta osin uusi lainsäädäntö vastaa näihin tarpeisiin. Vaikka sitä ei jokaisen ehdotuksen/kommenttimme yhteydessä…

Lue lisää Lue lisää

Kannanotto: Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden lakisääteinen oikeus opinto-ohjaukseen loppuu, jos reformin lakiesitys toteutuu ?>

Kannanotto: Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden lakisääteinen oikeus opinto-ohjaukseen loppuu, jos reformin lakiesitys toteutuu

Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry ja Suomen opinto-ohjaajat ry ovat seuranneet reformin etenemistä suurella mielenkiinnolla. Siihen sisältyvällä tutkintojen karsimisella odotetaan olevan pääosin positiivisia ja opinto-ohjaustyötä selventäviä vaikutuksia. Nuorten ja aikuisten koulutusten yhdistämisen kautta nähtiin mahdollisena jopa yhdenmukaistaa kaikkien ammattiin opiskelevien opinto-ohjauspalveluja. Aikuisopiskelijoiden kohdalla tähän on ollut selvää tarvetta, koska heille ei ole käytännössä juurikaan ollut tarjolla ammattimaista opinto-ohjausta. Nyt kun reformi on edennyt siihen vaiheeseen, että lakiluonnos on tullut julkiseksi, tilanne onkin kääntymässä…

Lue lisää Lue lisää

Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry:n liittokokous: Lopettakaa amisten kurjistaminen! ?>

Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry:n liittokokous: Lopettakaa amisten kurjistaminen!

KANNANOTTO 13.11.2016 Valtakunnallinen ammattiin opiskelevien opiskelijajärjestö Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry kokoontui viikonloppuna Turkuun 15. liittokokoukseensa. Opiskelijat ovat huolissaan siitä, miten ammatillisen koulutuksen reformi voidaan toteuttaa, kun koulutukselta viedään ensin rahat. Lakimuutokset ammatilliseen koulutukseen tulevat voimaan vuonna 2018, vaikka leikkaukset iskevät jo vuonna 2017. Leikkaukset tulevat olemaan pysyviä, eivät kertaluonteisia. Ammatillisesta peruskoulutuksesta leikataan 190 miljoonaa euroa ja leikkaukset iskevät eniten nuoriin. Monilta oppilaitoksilta on lähtenyt muutaman viime vuoden aikana jo yhteensä 30% rahoituksesta. – Mitä leikkaukset aiheuttavat ammattitaidolle, tutkintojen laadulle…

Lue lisää Lue lisää

Vetoomus opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle: Ammatillisen koulutuksen leikkaukset on kohtuullistettava ?>

Vetoomus opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle: Ammatillisen koulutuksen leikkaukset on kohtuullistettava

Amma­til­lis­ten oppi­lai­tos­ten mahdol­li­suu­det tarjota koulu­tusta ja sen avulla edistää työl­lis­ty­mistä heikke­ne­vät oleel­li­sesti, jos valtio­val­lan suun­nit­te­lema 190 miljoo­nan leik­kaus toteu­te­taan vuonna 2017 ja nuorten aikuis­ten osaa­mis­oh­jelma lope­te­taan samaan aikaan. Leik­kaus tulisi lykätä ja kohtuul­lis­taa esimer­kiksi ajoit­ta­malla se useam­malle vuodelle. Samalla amma­til­li­sen koulu­tuk­sen rooli työl­li­syy­den edis­tä­jänä on otet­tava vahvem­min esille budjet­ti­neu­vot­te­luissa. Suun­ni­teltu leik­kaus karsisi lasken­nal­li­sesti joko 18 000 amma­til­lista koulu­tus koulu­tus­paik­kaa tai 3 800 työpaik­kaa oppi­lai­tok­sista. Leik­kauk­sen ajoit­ta­mi­nen uuden lain­sää­dän­nön jälkei­seen aikaan mahdol­lis­taisi toimin­to­jen uudis­ta­mi­sen ja kehit­tä­mi­sen asia­kas­läh­töi­sesti. Emme halua koulu­tuk­sen halpuut­ta­mista…

Lue lisää Lue lisää

Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry: Ammattiosaaminen esiin myös todistuksissa! ?>

Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry: Ammattiosaaminen esiin myös todistuksissa!

KANNANOTTO 2.6.2016 Tällä ja viime viikolla ammatillisesta koulutuksesta valmistuu jälleen suuri joukko uusia huippuammattilaisia. Valmistuneet saavat 1.8.2015 voimaan tulleiden muutosten mukaisen osaamisperusteisen tutkintotodistuksen, vaikka olisivat aloittaneet opintonsa ennen muutosta. Uusissa osaamisperusteisissa tutkinnoissa on yhteiset tutkinnon osat, ja todistuksissa muutos näkyy siirtymänä oppiainekohtaisista merkinnöistä neljään kokonaisuuteen: viestintä- ja vuorovaikutus-, matemaattis-luonnontieteellinen, yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava sekä sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen. Ajatus isoihin kokonaisuuksiin pyrkimisestä on kaunis, mutta oppiainekorien sisältöjä ei avata uudessa todistuksessa mitenkään. Esimerkiksi työnantajien on hyvin vaikea tulkita päättötodistuksen perusteella,…

Lue lisää Lue lisää